Regulamin X Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji

BIAŁE NOCE

Organizatorami konkursu są

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

 Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań kulturą i historią rosyjską

oraz popularyzowanie wiedzy o Rosji. 

Uczestnikami konkursu są uczniowie z dolnośląskich szkół, którzy są zainteresowani Rosją,

jej historią oraz kulturą.

§ 1

Uczestnicy konkursu

1.  Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy gimnazjalnej oraz klasy 7 szkoły podstawowej

z terenu województwa dolnośląskiego.

§ 2

Zgłoszenie do Konkursu

1. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest jej zgłoszenie przez dyrektora szkoły.

2. Karta zgłoszenia szkoły w Konkursie Historycznym Wiedzy o Rosji znajduje się na stronie internetowej http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/.

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia szkoły, podpisaną i opieczętowaną, dyrektor szkoły przesyła do 12 stycznia 2018 r. na adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 8a z dopiskiem na kopercie:  Zgłoszenie szkoły do Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji  BIAŁE NOCE.

4. Do karty zgłoszenia należy dołączyć listę uczniów biorących udział w konkursie w formie tabelki w programie excel. Powinna ona zawierać następujące kolumny: nazwisko, imię, nazwa szkoły, adres szkoły, miejscowość. Organizator konkursu w ciągu dwóch tygodni odsyła listy uczniów z loginami i instrukcją obsługi Frontera na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

5. Kartę zgłoszenia szkoły wraz listą uczniów należy także przesłać pocztą elektroniczną do 12 stycznia 2018 r. na adres: pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl

6. Szkoła, która nie dokona zgłoszenia do 12 stycznia 2018 r. nie będzie mogła uczestniczyć w konkursie.

7. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.

8. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor jest zobowiązany do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców o treści:

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka:……………………………………………… ucznia …… klasy, szkoły ………………………………………………………………………………… do celów związanych z jego udziałem w  Konkursie Historycznym Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE w roku  szkolnym 2017/2018.

Data i czytelny podpis rodzica ………………………………………………..

9.    Uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia, nie może uczestniczyć w konkursie.

10.  Dyrektor szkoły wraz ze zgłoszeniem przesyła pisemną prośbę o zgodę na dostosowanie warunków przeprowadzenia etapu szkolnego dla ucznia niepełnosprawnego.

§ 3

1. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finałowego.

2. Na etapie szkolnym i międzyszkolnym zadania konkursowe będą konstruowane w oparciu o zakres treści zawartych w

a) podstawie programowej kształcenia ogólnego z historii dla szkoły podstawowej i gimnazjum,

b) zagadnieniach i literaturze wykazanej przez organizatorów.

3.   W trakcie całego konkursu uczestnik będzie musiał się wykazać umiejętnościami interdyscyplinarnymi.

4. Wszyscy uczniowie startują na tych samych jednolitych zasadach. Do kolejnych etapów konkursu

kwalifikuje się uczestników z najlepszymi wynikami w poprzednim etapie, według zasady: 100 uczniów

w etapie międzyszkolnym, 40 uczniów w etapie finałowym. W przypadku, gdy 100. wartość punktacyjna

się powtarza, kwalifikuje się dodatkowo wszystkich uczestników, którzy ją zdobyli.

5. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  Komisja Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji

powołana przez Dyrektora DODN może dokonać kwalifikacji w inny sposób.

§ 4

Etap szkolny

 1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji i jej przewodniczącego.
 2. Eliminacje szkolne obędą się w dniu 28.02.2018 r. Konkurs zaczyna się o godzinie 13.00.
 3. Etap szkolny ma formę pisemną (elektroniczną) – test.  Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut (nie wliczając czasu na sprawy organizacyjne). Test rozwiązywany jest on-line. Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest przygotowanie liczby stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, odpowiedniej do liczby startujących. Uczniowie wykorzystują do wykonania testu przygotowane wcześniej przez organizatora konta na fronterze. Informacja o loginach i hasłach uczestników zostanie przesłana przez organizatora nie później niż dwa dni przed konkursem.
 4. Czas trwania konkursu jest taki sam dla wszystkich uczniów. Czas ten nie może zostać ani skrócony, ani wydłużony.
 5. Test etapu szkolnego zostanie uruchomiony na platformie Fronter w sali Konkursu BIAŁE NOCE w dniu 28.02.2018 r. o godz. 13.00.
 6. Po zakończeniu I etapu przewodniczący szkolnej komisji konkursowej przesyła wypełniony protokół w formie elektronicznej oraz pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 8a z dopiskiem na kopercie: Protokół Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE. Protokół dostępny jest na stronie internetowej http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/
 7. Organizatorzy konkursu w dniu  02.03. 2018 r. ogłoszą listę uczestników etapu  międzyszkolnego. Lista zostanie umieszczona na stronie internetowej http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/

 § 5

Etap międzyszkolny

 1. Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 26.03.2018 r.
 2. Dyrektor  DODN we Wrocławiu powołuje Komisję Międzyszkolną Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji.
 3. Miejsca oraz godzina przeprowadzenia etapu międzyszkolnego zostaną umieszczone na stronie internetowej DODN we Wrocławiu http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/
 4. Do dnia 19.03.2018 r. na stronie http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/ zostanie podana informacja o miejscu przeprowadzenia etapu międzyszkolnego dla poszczególnych uczniów.
 5. Etap międzyszkolny ma formę pisemną – test. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut (nie wliczając czasu na sprawy organizacyjne). Czas trwania konkursu jest taki sam dla wszystkich uczniów. Czas ten nie może zostać ani skrócony, ani wydłużony.
 6. Podczas etapu międzyszkolnego uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości.
 7. Lista finalistów zostanie ogłoszona w dniu 28.03.2018 r. na stronie internetowej http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/
 8. Decyzja Komisji Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji dotycząca zakwalifikowania uczniów do następnego etapu  jest ostateczna.

 § 6

Finał

1.  Dyrektor  DODN we Wrocławiu powołuje Komisję Finałową Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji

BIAŁE NOCE. W skład komisji wchodzą: pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz nauczyciel konsultant z DODN.

2.  Finał konkursu odbędzie się w kwietniu 2018 r. w siedzibie DODN  we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a.

Dokładny termin finału zostanie podany po przeprowadzeniu I etapu konkursu na stronie http://biale-

noce.dodn.dolnyslask.pl/

3.    Etap finałowy będzie się składał z dwóch części: prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez ucznia

oraz rozmowy z komisją. Czas przeznaczony na prezentację 10 min., na rozmowę z komisją 5 min.

4.   Temat przewodni prezentacji multimedialnej to „Przewodnik historyczno-geograficzny po Obwodzie

       Leningradzkim”. Finalista będzie miał za zadanie zaprezentować zaprojektowaną przez siebie wyprawę

po Obwodzie Leningradzkim. Prezentacja multimedialna musi być samodzielnie przygotowana przez

ucznia. W prezentacji musi znaleźć się wykaz literatury, z której korzystał uczeń.

5.  Pytania w trakcie rozmowy będą dotyczyły prezentacji oraz zagadnień, które pojawiły się na etapach

wcześniejszych.

6.  Organizatorzy zapewniają sprzęt multimedialny w postaci komputera z systemem operacyjnym Windows.

7.  Podczas finału uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację szkolną lub inny ważny dokument

tożsamości.

8.  Lista laureatów zostanie ogłoszona w dniu następnym po przeprowadzeniu zawodów finałowych na stronie

http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/

9.  Ostateczna ocena wystąpienia ucznia ustalana jest na drodze uzgodnienia ocen poszczególnych członków

Komisji Finałowej. Jej ustalenie następuje bezpośrednio po wystąpieniu wszystkich uczniów.

W sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący komisji.

10. Decyzja Komisji Finałowej, dotycząca wyłonienia laureatów,  jest ostateczna.

§ 7

Nagrody

1.   Konkurs zakończy się uroczystą Galą.

2.   Nagrodą dla laureatów konkursu będzie kilkudniowy pobyt w Rosji.

3.   Wszyscy finaliści konkursu i ich opiekunowie otrzymają imienne, zaadresowane na szkołę, zaproszenie na

uroczystą Galę zakończenia konkursu.

4.   Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Zagadnienia do konkursu:

Etap szkolny

 1.   Narodziny i początki państwa ruskiego.
 2.   Najazd mongolski na Ruś i jego znaczenie.
 3.   Kariera polityczna Moskwy.
 4.   Proces zjednoczeniowy ziem ruskich.
 5.   Powstanie i funkcjonowanie Rosji carskiej.
 6.   Wzrost znaczenia Rosji w XVIII wieku.
 7.   Imperium rosyjskie w XIX wieku.
 8.   Kultura rosyjska od X do końca XIX wieku.
 9.   Nauka rosyjska od XVIII do końca XIX wieku.
 10.   Zróżnicowanie etniczne w państwie rosyjskim na przestrzeni dziejów.
 11.   Zmiany terytorialne państwa ruskiego/rosyjskiego/radzieckiego.
 12.   Symbole i tradycje rosyjskie.

13.  Słynni mieszkańcy Petersburga i Obwodu Leningradzkiego oraz ich wpływ na dzieje i kulturę rosyjską.

 Etap międzyszkolny

 1. Zagadnienia etapu szkolnego.
 2. Kultura i nauka rosyjska w XX wieku.
 3. Rewolucje w Rosji w XX wieku.
 4. Totalitaryzm w ZSRR.
 5. Rozpad ZSRR – geneza i skutki.
 6. Petersburg – narodziny i najważniejsze momenty w dziejach miasta.

 Literatura obowiązkowa do etapu szkolnego:

Dzieje Rosjan, Pomocnik Historyczny Tygodnika Polityka, 2014

Rosja – Cuda świata, wyd. Rzeczpospolita S.A., 2008

100 najwspanialszych skarbów Rosji, wyd. Olesiejuk, 2011

Bazylow L., Wieczorkiewicz P., Historia Rosji, Wrocław 2005

Figes O., Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa 2007

Pipes R., Rosja carów, Warszawa 2016

Film obowiązkowy do etapu szkolnego:

Rosja – ziemia carów, reż. Don Campbell, 2003

Literatura obowiązkowa do etapu międzyszkolnego i finałowego:

Literatura i film etapu szkolnego

Ziółkowska E., Petersburg po Polsku, Warszawa 2011

Zajączkowski W., Rosja i narody, Warszawa 2009

Petersburg, seria: Przewodniki Wiedzy i życia, 2008

Petersburg, seria: Miasta marzeń, Biblioteka Gazety Wyborczej

Źródła uzupełniające:

Andrusiewicz A., Złoty sen. Rosja w XIX-XX wieku. Sprawy i ludzie, Kraków 2016

Billington J. H., Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, Kraków 2007

Riasanovsky N. V., M. D. Steinberg, Historia Rosji. Kraków 2009

Serczyk W. A., Poczet władców Rosji, Londyn 1992