Regulamin XII Konkursu Wiedzy o Rosji

BIAŁE NOCE

Organizatorami konkursu są

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.

 Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań kulturą i historią rosyjską oraz popularyzowanie wiedzy o Rosji. 

 

Uczestnikami konkursu są uczniowie z dolnośląskich szkół, którzy są zainteresowani Rosją,

jej historią oraz kulturą.

 

 

§ 1

Uczestnicy konkursu

 

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz 1 klasy szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej terenu województwa dolnośląskiego.

 

§ 2

Zgłoszenie do Konkursu

 

1. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest jej zgłoszenie przez dyrektora szkoły.

2. Karta zgłoszenia szkoły w Konkursie Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE. (zał. 1)

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia szkoły, podpisaną i opieczętowaną, dyrektor szkoły przesyła do 17 stycznia 2020 r. na adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 8a z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie szkoły do Konkursu Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE.

4. Do karty zgłoszenia należy dołączyć listę uczniów biorących udział w konkursie. Powinna ona zawierać następujące kolumny: nazwisko, imię, nazwa szkoły, adres szkoły, miejscowość.

5. Kartę zgłoszenia szkoły wraz listą uczniów – załącznik w programie excel, należy także przesłać pocztą elektroniczną do 17 stycznia 2020 r. na adres: bialenoce@dodn.dolnyslask.pl

6. Szkoła, która nie dokona zgłoszenia w terminie, nie będzie mogła uczestniczyć w konkursie.

7. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.

8. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.  (zał. 2 i 3.)

9. Uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia, nie może uczestniczyć w konkursie.

10. Dyrektor szkoły wraz ze zgłoszeniem przesyła pisemną prośbę o zgodę na dostosowanie warunków przeprowadzenia etapu szkolnego dla ucznia niepełnosprawnego.

 

§ 3

Organizacja – zasady ogólne

 

1. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finałowego.

2. Na etapie szkolnym i międzyszkolnym zadania konkursowe będą konstruowane w oparciu o zakres treści zawartych w:

a) podstawie programowej kształcenia ogólnego z historii dla szkoły podstawowej i liceum,

b) zagadnieniach i literaturze wskazanej przez organizatorów.

3. W trakcie całego konkursu uczestnik będzie musiał się wykazać umiejętnościami interdyscyplinarnymi.

4. Wszyscy uczniowie startują na tych samych jednolitych zasadach. Do kolejnych etapów konkursu

kwalifikuje się uczestników z najlepszymi wynikami w poprzednim etapie z podziałem na uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, według zasady: 50 uczniów w etapie międzyszkolnym, 20 uczniów w etapie finałowym. W przypadku, gdy graniczna wartość punktacyjna się powtarza, kwalifikuje się dodatkowo wszystkich uczestników, którzy ją zdobyli. W finale zostanie wyłonionych 20 laureatów – 10 ze szkoły podstawowej i 10 ze szkoły ponadpodstawowej.

5. Laureatem konkursu można być tylko raz. Zasada dotyczy również dotychczasowych laureatów.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, koordynator konkursu może dokonać kwalifikacji w inny sposób.

 

§ 4

Etap szkolny

 

1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursu Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE i jej przewodniczącego.

2. Eliminacje szkolne obędą się w dniu 26.02.2020 r. Konkurs zaczyna się o godzinie 13.00.

3. Etap szkolny ma formę pisemną – test. Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut (nie wliczając czasu na sprawy organizacyjne). Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest powielenie odpowiedniej do liczby uczestników liczby testów. Test zostanie wysłany przez organizatorów na wskazany przez dyrektora adres e-mail. Czas trwania konkursu jest taki sam dla wszystkich uczniów. Czas ten nie może zostać ani skrócony, ani wydłużony.

4. Po zakończeniu I etapu przewodniczący szkolnej komisji konkursowej przesyła wypełniony protokół w formie elektronicznej oraz pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 8a z dopiskiem na kopercie: Protokół Konkursu Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE. Formularz protokołu zostanie przesłany przez organizatorów razem z testem.

 

 

§ 5

Etap międzyszkolny

 

1. Dyrektor DODN we Wrocławiu powołuje Przewodniczących Komisji Powiatowych Konkursu Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE.

2. Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 25.03.2020 r.

3. Miejsca oraz godzina przeprowadzenia etapu międzyszkolnego zostaną umieszczone na stronie internetowej DODN we Wrocławiu http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/

4. Etap międzyszkolny ma formę pisemną – test. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut (nie wliczając czasu na sprawy organizacyjne). Czas trwania konkursu jest taki sam dla wszystkich uczniów. Czas ten nie może zostać ani skrócony, ani wydłużony.

5. Podczas etapu międzyszkolnego uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości oraz podpisane załączniki nr 2 i 3.

 

§ 6

Finał

 

1. Dyrektor DODN we Wrocławiu powołuje Komisję Finałową Konkursu Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE.

2. Finał konkursu odbędzie się w kwietniu 2020 r. Dokładny termin i miejsce finału zostanie podany po przeprowadzeniu I etapu konkursu na stronie http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/

3. Etap finałowy będzie się składał z dwóch części: prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez ucznia

oraz rozmowy z komisją. Czas przeznaczony na prezentację 10 min., na rozmowę z komisją 5 min.

4. Temat przewodni prezentacji multimedialnej to „Rosja – historia zaklęta w muzyce”, opowieść o dziejach Rosji poprzez utwory muzyczne i biografie ich twórców. Prezentacja multimedialna musi być samodzielnie przygotowana przez ucznia. W prezentacji musi znaleźć się wykaz literatury, z której korzystał uczeń.

5. Pytania w trakcie rozmowy będą dotyczyły prezentacji oraz zagadnień, które pojawiły się na etapach wcześniejszych.

6. Organizatorzy zapewniają sprzęt multimedialny w postaci komputera z systemem operacyjnym Windows.

7. Podczas finału uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości.

8. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/

9. Ostateczna ocena wystąpienia ucznia ustalana jest na drodze uzgodnienia ocen poszczególnych członków

Komisji Finałowej. Jej ustalenie następuje bezpośrednio po wystąpieniu wszystkich uczniów. W sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący komisji.

10. Decyzja Komisji Finałowej, dotycząca wyłonienia laureatów, jest ostateczna.

 

§ 7

Nagrody

 

1. Konkurs zakończy się uroczystą Galą.

2. Nagrodą dla laureatów konkursu będzie kilkudniowy pobyt w Rosji i w Polsce.

3. Wszyscy finaliści konkursu i ich opiekunowie otrzymają imienne, zaadresowane na szkołę, zaproszenie na

uroczystą Galę zakończenia konkursu.

4. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.

 

Zagadnienia do konkursu:

 

Etap szkolny

1. Narodziny i początki państwa ruskiego.

2. Najazd mongolski na Ruś i jego znaczenie.

3. Kariera polityczna Moskwy.

4. Proces zjednoczeniowy ziem ruskich.

5. Powstanie i funkcjonowanie Rosji carskiej.

6. Wzrost znaczenia Rosji w XVIII wieku.

7. Imperium rosyjskie w XIX wieku.

8. Kultura rosyjska od X do końca XIX wieku.

9. Nauka rosyjska od XVIII do końca XIX wieku.

10. Zróżnicowanie etniczne w państwie rosyjskim na przestrzeni dziejów.

11. Zmiany terytorialne państwa ruskiego/rosyjskiego/radzieckiego.

12. Symbole i tradycje rosyjskie.

13. Słynni mieszkańcy Petersburga i Obwodu Leningradzkiego oraz ich wpływ na dzieje i kulturę rosyjską.

 

 Etap międzyszkolny

1. Zagadnienia etapu szkolnego.

2. Kultura i nauka rosyjska w XX wieku.

3. Rewolucje w Rosji w XX wieku.

4. Totalitaryzm w ZSRR.

5. Rozpad ZSRR – geneza i skutki.

6. Petersburg – narodziny i najważniejsze momenty w dziejach miasta.

 

Literatura obowiązkowa do etapu szkolnego:

Podręczniki szkolne z historii

Dzieje Rosjan, Pomocnik Historyczny Tygodnika Polityka, 2014

Muzyka poważna, po red. J. Barrowsa i Ch. Wiffena, Kolekcja Wiedzy i Życia, 2006

Rosja – Cuda świata, wyd. Rzeczpospolita S.A., 2008

100 najwspanialszych skarbów Rosji, wyd. Olesiejuk, 2011

Bazylow L., Wieczorkiewicz P., Historia Rosji, Wrocław 2005

Figes O., Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa 2007

Pipes R., Rosja carów, Warszawa 2016

 

Film obowiązkowy do etapu szkolnego:

Rosja – ziemia carów, reż. Don Campbell, 2003

 

Literatura obowiązkowa do etapu międzyszkolnego i finałowego:

Literatura i film etapu szkolnego

Bazylow L., Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986

Zajączkowski W., Rosja i narody, Warszawa 2009

Ziółkowska E., Petersburg po Polsku, Warszawa 2011

Petersburg, seria: Przewodniki Wiedzy i życia, 2008

Petersburg, seria: Miasta marzeń, Biblioteka Gazety Wyborczej

Wiśniewski G., Muzyka, teatr, książka w Rosji, 2018

 

Do wyboru jedna pozycja z literatury pięknej – propozycje:

Akunin B., Azazel

Babel I. , Opowiadania odeskie

Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata

Czechow A., Dama z pieskiem

Pielewin W.,  Generation P

Puszkin A., Eugeniusz Oniegin

Tołstoj L., Anna Karenina

Wojnowicz W., Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina

 

Źródła uzupełniające:

Andrusiewicz A., Złoty sen. Rosja w XIX-XX wieku. Sprawy i ludzie, Kraków 2016

Billington J. H., Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, Kraków 2007

Lissa Z., Historia muzyki rosyjskiej, Kraków 1955

Riasanovsky N. V., Steinberg M. D., Historia Rosji. Kraków 2009

Serczyk W. A., Poczet władców Rosji, Londyn 1992

 

 

 

Załącznik nr 1

…………………………………………

/pieczęć szkoły/

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY

DO 

XII KONKURSU WIEDZY O ROSJI

 

BIAŁE NOCE

 

            Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 17.01.2020 r. pocztą na adres Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia  we Wrocławiu, , 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 8a z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie szkoły do Konkursu Wiedzy o Rosji  BIAŁE NOCE.  Prosimy również o przesłanie do dnia  17.01.2020 r. elektronicznej wersji karty zgłoszeniowej wraz listą uczestników w formacie excel na podany adres mailowy: biale.noce@dodn.dolnyslask.pl

 

 

Pełna nazwa i adres szkoły………………………………………………………………………………… .

 

………………………………………………………………………………… ………………………………………

 

Nr telefonu ………………………………………………………………………..

 

E-mail:  ………………………………………………………….

 

 

Ilość uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych………………….

 

Lista uczniów w załączniku w formularzu excel według następującego wzoru w odrębnych kolumnach: imię, nazwisko, nazwa szkoły, adres szkoły, miejscowość.

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela – przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej

 

……………………………………………………………………………….

 

Kontakt:

 

tel. ……………………………………………………………………….

 

e-mail ………………………………………………….

 

Miejscowość…………………………., dn……………………………..

 

Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (pieczęć i podpis)

Załącznik nr 2

 

Oświadczenie

Oświadczam, iż zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych obowiązującym od dnia 25 maja 2018r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:

…………………………………………………………………………ucznia klasy…………………………….…

szkoły……………………………………………………………………………………………………….………,

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie  Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE  w roku szkolnym 2019/2020.

Data i czytelny podpis rodzica:

                                                                                                                                                           …………………………………………………….

 

 

 

 

                Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych Pani/Pana dziecka:……………………………………………………… ucznia klasy………… szkoły………………………………………………………………………………………..……………………,

zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

  1. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu jest Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka (zwanym dalej „Administratorem”).
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować
    w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem e -mail: iod@dodn.dolnyslak.pl.  Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Pani/Pana dziecka:

- do celów związanych z udziałem w Konkursie Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE w roku szkolnym 2019/2020 (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w każdym czasie. Zgodę można cofnąć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody poprzez wysłanie e-maila na adres: iod@dodn.dolnyslak.pl. ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, ale w razie braku udzielenia lub wycofania zgody uniemożliwi to uczestniczenie Pani/Pana dziecka w konkursie.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie:

- niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Konkursem Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE w roku szkolnym 2019/2020.

  1. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu  Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE w roku szkolnym 2019/2020.
  2. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) danych, prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  3. 8.      Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  1. Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora

 

Data i czytelny podpis rodzica:

                                                                                                                                                                             ………………………………………..…………………