Regulamin XI Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji

BIAŁE NOCE
Organizatorami konkursu są
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań kulturą i historią rosyjską oraz popularyzowanie wiedzy o Rosji.

Uczestnikami konkursu są uczniowie z dolnośląskich szkół, którzy są zainteresowani Rosją,
jej historią oraz kulturą.

§ 1
Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz 3 klasy gimnazjum z terenu województwa dolnośląskiego.
§ 2
Zgłoszenie do Konkursu
1. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do konkursu jest jej zgłoszenie przez dyrektora szkoły.
2. Karta zgłoszenia szkoły w Konkursie Historycznym Wiedzy o Rosji znajduje się na stronie internetowej http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/.
3. Wypełnioną kartę zgłoszenia szkoły, podpisaną i opieczętowaną, dyrektor szkoły przesyła do 25 stycznia 2019 r. na adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 8a z dopiskiem na kopercie: Zgłoszenie szkoły do Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE.
4. Do karty zgłoszenia należy dołączyć listę uczniów biorących udział w konkursie w formie tabelki w programie excel. Powinna ona zawierać następujące kolumny: nazwisko, imię, nazwa szkoły, adres szkoły, miejscowość. Organizator konkursu w ciągu dwóch tygodni odsyła listy uczniów z loginami i instrukcją obsługi Frontera na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
5. Kartę zgłoszenia szkoły wraz listą uczniów należy także przesłać pocztą elektroniczną do 25 stycznia 2019 r. na adres: pawel.nowak@dodn.dolnyslask.pl
6. Szkoła, która nie dokona zgłoszenia do 25 stycznia 2019 r. nie będzie mogła uczestniczyć w konkursie.
7. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.
8. Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu – załącznik nr 1 oraz nr 2.

9. Uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia, nie może uczestniczyć w konkursie.

10. Dyrektor szkoły wraz ze zgłoszeniem przesyła pisemną prośbę o zgodę na dostosowanie warunków przeprowadzenia etapu szkolnego dla ucznia niepełnosprawnego.

§ 3
1. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finałowego.
2. Na etapie szkolnym i międzyszkolnym zadania konkursowe będą konstruowane w oparciu o zakres treści zawartych w:
a) podstawie programowej kształcenia ogólnego z historii dla szkoły podstawowej i gimnazjum,
b) zagadnieniach i literaturze wskazanej przez organizatorów.
4. W trakcie całego konkursu uczestnik będzie musiał się wykazać umiejętnościami interdyscyplinarnymi.
5. Wszyscy uczniowie startują na tych samych jednolitych zasadach. Do kolejnych etapów konkursu
kwalifikuje się uczestników z najlepszymi wynikami w poprzednim etapie, według zasady: 100 uczniów
w etapie międzyszkolnym, 40 uczniów w etapie finałowym. W przypadku, gdy graniczna wartość punktacyjna się powtarza, kwalifikuje się dodatkowo wszystkich uczestników, którzy ją zdobyli.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Koordynator Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji
może dokonać kwalifikacji w inny sposób.

§ 4
Etap szkolny
1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji i jej przewodniczącego.
2. Eliminacje szkolne obędą się w dniu 25.02.2018 r. Konkurs zaczyna się o godzinie 13.00.
3. Etap szkolny ma formę pisemną (elektroniczną) – test. Na rozwiązanie testu przeznacza się 45 minut (nie wliczając czasu na sprawy organizacyjne). Test rozwiązywany jest on-line. Zadaniem Szkolnej Komisji Konkursowej jest przygotowanie liczby stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, odpowiedniej do liczby startujących. Uczniowie wykorzystują do wykonania testu przygotowane wcześniej przez organizatora konta na fronterze. Informacja o loginach i hasłach uczestników zostanie przesłana przez organizatora nie później niż dwa dni przed konkursem.
4. Czas trwania konkursu jest taki sam dla wszystkich uczniów. Czas ten nie może zostać ani skrócony, ani wydłużony.
5. Test etapu szkolnego zostanie uruchomiony na platformie Fronter w sali Konkursu BIAŁE NOCE w dniu 25.02.2019 r. o godz. 13.00.
6. Po zakończeniu I etapu przewodniczący szkolnej komisji konkursowej przesyła wypełniony protokół w formie elektronicznej oraz pocztą na adres: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, 53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 8a z dopiskiem na kopercie: Protokół Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE. Protokół dostępny jest na stronie internetowej http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/
§ 5
Etap międzyszkolny

1. Dyrektor DODN we Wrocławiu powołuje Przewodniczących Komisji Powiatowych Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji BIAŁE NOCE.
2. Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 20.03.2019 r.
3. Miejsca oraz godzina przeprowadzenia etapu międzyszkolnego zostaną umieszczone na stronie internetowej DODN we Wrocławiu http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/
4. Etap międzyszkolny ma formę pisemną – test. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut (nie wliczając czasu na sprawy organizacyjne). Czas trwania konkursu jest taki sam dla wszystkich uczniów. Czas ten nie może zostać ani skrócony, ani wydłużony.
5. Podczas etapu międzyszkolnego uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację szkolną lub inny ważny dokument tożsamości.
6. Do etapu finałowego konkursu kwalifikuje się nie mniej niż 40 uczniów. W przypadku, gdy graniczna wartość punktacyjna się powtarza, kwalifikuje się dodatkowo wszystkich uczestników, którzy ją zdobyli.

§ 6
Finał
1. Dyrektor DODN we Wrocławiu powołuje Komisję Finałową Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji
BIAŁE NOCE. W skład komisji wchodzą: pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz nauczyciel konsultant z DODN.
2. Finał konkursu odbędzie się w kwietniu 2019 r. w siedzibie DODN we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a.
Dokładny termin finału zostanie podany po przeprowadzeniu I etapu konkursu na stronie http://biale-
noce.dodn.dolnyslask.pl/
3. Etap finałowy będzie się składał z dwóch części: prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez ucznia
oraz rozmowy z komisją. Czas przeznaczony na prezentację 10 min., na rozmowę z komisją 5 min.
3. Temat przewodni prezentacji multimedialnej to „Malarstwo i rzeźba rosyjska od XIX wieku po współczesność”. Prezentacja multimedialna musi być samodzielnie przygotowana przez ucznia. W prezentacji musi znaleźć się wykaz literatury, z której korzystał uczeń.
5. Pytania w trakcie rozmowy będą dotyczyły prezentacji oraz zagadnień, które pojawiły się na etapach
wcześniejszych.
6. Organizatorzy zapewniają sprzęt multimedialny w postaci komputera z systemem operacyjnym Windows.
7. Podczas finału uczeń zobowiązany jest okazać ważną legitymację szkolną lub inny ważny dokument
tożsamości.
8. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie http://biale-noce.dodn.dolnyslask.pl/
9. Ostateczna ocena wystąpienia ucznia ustalana jest na drodze uzgodnienia ocen poszczególnych członków
Komisji Finałowej. Jej ustalenie następuje bezpośrednio po wystąpieniu wszystkich uczniów.
W sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący komisji.
10. Decyzja Komisji Finałowej, dotycząca wyłonienia laureatów, jest ostateczna.

§ 7
Nagrody

1. Konkurs zakończy się uroczystą Galą.
2. Nagrodą dla laureatów konkursu będzie kilkudniowy pobyt w Rosji.
3. Wszyscy finaliści konkursu i ich opiekunowie otrzymają imienne, zaadresowane na szkołę, zaproszenie na
uroczystą Galę zakończenia konkursu.
4. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Zagadnienia do konkursu:

Etap szkolny
1. Narodziny i początki państwa ruskiego.
2. Najazd mongolski na Ruś i jego znaczenie.
3. Kariera polityczna Moskwy.
4. Proces zjednoczeniowy ziem ruskich.
5. Powstanie i funkcjonowanie Rosji carskiej.
6. Wzrost znaczenia Rosji w XVIII wieku.
7. Imperium rosyjskie w XIX wieku.
8. Kultura rosyjska od X do końca XIX wieku.
9. Nauka rosyjska od XVIII do końca XIX wieku.
10. Zróżnicowanie etniczne w państwie rosyjskim na przestrzeni dziejów.
11. Zmiany terytorialne państwa ruskiego/rosyjskiego/radzieckiego.
12. Symbole i tradycje rosyjskie.
13. Słynni mieszkańcy Petersburga i Obwodu Leningradzkiego oraz ich wpływ na dzieje i kulturę rosyjską.

 

Etap międzyszkolny
1. Zagadnienia etapu szkolnego.
2. Kultura i nauka rosyjska w XX wieku.
3. Rewolucje w Rosji w XX wieku.
4. Totalitaryzm w ZSRR.
5. Rozpad ZSRR – geneza i skutki.
6. Petersburg – narodziny i najważniejsze momenty w dziejach miasta.

Literatura obowiązkowa do etapu szkolnego:
Dzieje Rosjan, Pomocnik Historyczny Tygodnika Polityka, 2014
Rosja – Cuda świata, wyd. Rzeczpospolita S.A., 2008
100 najwspanialszych skarbów Rosji, wyd. Olesiejuk, 2011
Bazylow L., Wieczorkiewicz P., Historia Rosji, Wrocław 2005
Figes O., Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej, Warszawa 2007
Pipes R., Rosja carów, Warszawa 2016
Pipes R., Rosyjscy malarze. Pieriedwiżnicy, Warszawa 2008

Film obowiązkowy do etapu szkolnego:
Rosja – ziemia carów, reż. Don Campbell, 2003

Literatura obowiązkowa do etapu międzyszkolnego i finałowego:
Literatura i film etapu szkolnego
Ałpatow M., O sztuce ruskiej i rosyjskiej, tł. A. Piskadło, Warszawa 1975
Bazylow L., Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986
Gniedycz P., Arcydzieła malarstwa rosyjskiego, tł. J. Derwojed, Warszawa 2010
Zajączkowski W., Rosja i narody, Warszawa 2009
Ziółkowska E., Petersburg po Polsku, Warszawa 2011
Petersburg, seria: Przewodniki Wiedzy i życia, 2008
Petersburg, seria: Miasta marzeń, Biblioteka Gazety Wyborczej

Źródła uzupełniające:
Andrusiewicz A., Złoty sen. Rosja w XIX-XX wieku. Sprawy i ludzie, Kraków 2016
Billington J. H., Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej, Kraków 2007
Riasanovsky N. V., M. D. Steinberg, Historia Rosji. Kraków 2009
Serczyk W. A., Poczet władców Rosji, Londyn 1992